Zásady ochrany osobných údajov


 I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon​“) je Ing. Ivana Kuzmišínová, Šarišské Čierne 57, 08637 Šarišské Čierne, Slovensko, IČO:  51471566,  DIČ: 1081506910, Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra: 760-20025, (ďalej len: „prevádzkovateľ​“).

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.    Osobné údaje sú prevádzkovateľom zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia objednávky. Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto údaje sú archivované elektronicky v systéme e-shopu a zároveň na faktúrach v tlačenej podobe podľa zákona o účtovníctve. Informačný systém e-shopu eviduje i IP adresu poslednej návštevy zákazníka ako nástroj pre odhalenie prípadného útoku na tento systém. 

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

· plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona

·oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona

· súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

· vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

· zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

 IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

· po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

· po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

· podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo) budú poskytnuté Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe za účelom doručenia tovaru.

· zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

· zaisťujúce marketingové služby.

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov a poskytnutím vymenovaných osobných údajov hore uvedeným tretím stranám.

2. Prevádzkovateľ nemá úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

· právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

· právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,

· právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

· právo na obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,

· právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

· právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

· právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky emailom na bakanature@gmail.com

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020

Záverečné ustanovenia

  1. Správca poveruje ako spracovateľa osobných údajov Poskytovateľa služby WebĽahko bližšie uvedeného na adrese https://www.weblahko.sk/pricelist/terms/?personal.