OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky BAKA NATURE 

    

Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e-obchode www.bakanature.com.

         Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bakanature.com je:

Ing. Ivana Kuzmišínová 

Šarišské Čierne 57

08637 Šarišské Čierne 

Slovensko

IČO:  51471566,  DIČ: 1081506910

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra: 760-20025

Bankové spojenie: IBAN 97 8360 5207 0042 0737 4104

E-mail: bakanature@gmail.com 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Odbor technickej kontroly výroby a ochrany spotrebiteľa

tel.č. 051/ 7721597, fax.č. 051/ 7721596, email: po@soi.sk

  

Článok I.
Vymedzenie pojmov
Predávajúci: Ing. Ivana Kuzmišínová, zapísaný v  živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra: 760-20025 (ďalej len "predávajúci").

Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na www.bakanature.com a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Tovar: výrobky v ponuke e-obchodu bakanature.com.

E-shop: počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 Článok II.
Objednávka a uzavretie zmluvy
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a  súhlasí s obchodnými podmienkami  e-shopu bakanature.com, vrátane dodacích a platobných podmienok a s reklamačným poriadkom.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim potvrdená, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas.

Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, ako aj poplatok za dopravu, prípadne poplatok za dobierku.

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu bakanature.com je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Predávajúci nie je platcom DPH.

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. prevodom na účet – platba vopred, pred zaslaním tovaru

2. dobierkou– platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa

Ak si zákazník zvolí spôsob platby dobierkou, bude mu  pripočítaný príplatok vo výške................................1,20 EUR.

Ak si kupujúci zvolí spôsob platby prevodom na účet, predávajúci mu na e-mail zašle číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára.

Článok IV.
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
1. Tovar zasielame v rámci Slovenska:

Slovenskou poštou prípadne inou kuriérskou dopravnou spoločnosťou. Výška poštovného v prípade zásielky do 10 kg  je:

   1.1. Slovenská pošta - Balík na poštu......................................................................................... 3,- EUR

   1.2. Slovenská pošta - Balík na adresu....................................................................................... 4,- EUR

   1.3. Expres Kuriér Slovenskej pošty........................................................................................ 6,90 EUR

2. Tovar zasielame do Českej republiky:

   2.1. Slovenská pošta – Balík................................................................................................... 10,00 EUR

3. Objednávky tovarov, ktorých konečná cena presiahne 100 EUR v rámci Slovenska zasielame Slovenskou poštou ako balík na poštu alebo balík na adresu za ....................................................................................... 0 EUR

4. Objednávky tovarov, ktorých konečná cena presiahne 100 EUR v rámci Slovenska zasielame Expres kuriérom Slovenskej pošty za ..................................................................................................................... 3,50 EUR

5. Osobné prevzatie:......................................................................................................,................... 0 EUR

6. V prípade objemnejších a ťažších zásielok ako 10 kg sa cena dopravy upraví, o tom bude kupujúci oboznámený pred potvrdením objednávky.

6. Objednávky sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase. Tovary, ktoré sú skladom, odosielame najneskôr nasledujúci deň od potvrdenia objednávky (pri platbe dobierkou), resp. od zaplatenia (pri platbe vopred na účet). Tovary, ktoré nie sú skladom expedujeme do 3-7 dní. Doba dodania sa predlžuje o dobu doručenia tovaru na zadanú adresu, podľa zvolenej možnosti doručenia.

7. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode s kupujúcim.

8. V prípade nesprávne zvoleného spôsobu dodania kupujúcim, predávajúci kupujúceho informuje o správnych dodacích podmienkach pred potvrdením objednávky.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy
1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má spotrebiteľ právo v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

3. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, na zákazku, s úpravou rozmerov alebo vlastností tovaru, výrobou tovaru, ktorý nie je predmetom bežnej ponuky.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

6. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Ing. Ivana Kuzmišínová, Šarišské čierne 57, 086 37 Šarišské Čierne, alebo e-mailom: bakanature@gmail.com.

Na tento účel môže tiež kupujúci použiť vzorový formulár na Odstúpenie od zmluvy s internetovým obchodom 

BAKA NATURE.

Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

Odstupenie od zmluvy s BAKA NATURE

Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 6 prijatie odstúpenia od zmluvy  predávajúci bezodkladne potvrdí  e-mailom.

7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré  uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

8. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od  Ich úhrada bude uskutočnená  spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Článok VII.
Alternatívne riešenie sporov
1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bakanature@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:

 http://ec.europa.eu

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov
 
 I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon​“) je Ing. Ivana Kuzmišínová, Šarišské Čierne 57, 08637 Šarišské Čierne, Slovensko, IČO:  51471566,  DIČ: 1081506910, Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra: 760-20025, (ďalej len: „prevádzkovateľ​“).

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

 II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.    Osobné údaje sú prevádzkovateľom zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia objednávky. Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto údaje sú archivované elektronicky v systéme e-shopu a zároveň na faktúrach v tlačenej podobe podľa zákona o účtovníctve. Informačný systém e-shopu eviduje i IP adresu poslednej návštevy zákazníka ako nástroj pre odhalenie prípadného útoku na tento systém. 

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

· plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona

·oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona

· súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

· vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

· zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

 IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

· po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

· po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V. Príjemcovia osobných údajov
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

· podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo) budú poskytnuté Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe za účelom doručenia tovaru.

· zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

· zaisťujúce marketingové služby.

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov a poskytnutím vymenovaných osobných údajov hore uvedeným tretím stranám.

2. Prevádzkovateľ nemá úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

· právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

· právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,

· právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

· právo na obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,

· právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

· právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

· právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky emailom na bakanature@gmail.com

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


Článok IX.
 Záverečné ustanovenie
1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou – podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky ktoré sa nachádzajú tu:

http://www.bakanature.com/baka-nature/informacie/reklamacne-podmienky/

 

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2021