ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/  7721 597

fax. č.: 051/ 7721 596

e-mail: po@soi.sk